logo

Obchodné podmienky 2.1.2019

 

Všeobecné ustanovenia


Vzťahy medzi predávajúcim (dodávateľ) a kupujúcim (zákazník) sa riadia týmito obchodnými podmienkami a platnými zákonmi Slovenskej republiky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a úpravu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu Treskinagalanterka.sk je:

BOLS, s.r.o.
A.G.Svobodu  42
080 01 Prešov

IČO: 36513709, DIČ: 2022134059, IČ DPH: SK 2022134059
Zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Prešov pod číslom 750-45800.

Telefónne číslo: 0905 100 544
e-mail: info@treskinagalanterka.sk

Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a súhlasí s nimi. Zmluvou sa rozumie potvrdenie objednávky a vzniká samotným dodaním tovaru. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku a je archivovaná predávajúcim. Nie je poskytovaná tretím stranám.

Objednávku môže kupujúci uskutočniť priamo na našej stránke. Podmienkou je správne vyplnenie všetkých údajov v objednávkovom formulári.

 

Povinnosti predávajúceho


Predávajúci sa zaväzuje dodať zákazníkovi tovar v uvedenom množstve a cene, ktorá je platná v deň odoslania objednávky.

Predávajúci nezodpovedá za:

škodu spôsobenú prepravnou spoločnosťou
oneskorené dodanie na základe nesprávne vyplnených kontaktných údajov
oneskorené dodanie zavinené prepravnou spoločnosťou


Povinnosti kupujúceho


Kupujúci je povinný poskytnúť pri nákupe pravdivé údaje za účelom správneho doručenia zásielky. Kupujúci sa zaväzuje odoslaný tovar prevziať a zaplatiť sumu platnú v deň uskutočnenia objednávky. Taktiež je jeho povinnosťou tovar skontrolovať a prípadné chyby ihneď nahlásiť na e-mail info@treskinagalanterka.sk.

 

Cena


Cena je uvádzaná vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH) a je platná v čase uskutočnenia objednávky. K cene bude pripočítané poštovné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien v internetovom obchode. Predávajúci má na tovar vlastnícke právo až do úplného zaplatenia objednávky.

 

Dodacie podmienky a poštovné


Všetok tovar na internetovom obchode popka.sk je vyrábaný na objednávku a je expedovaný do siedmich dní od obdržania platby, ak nie je pri tovare uvedené inak. Predávajúci odošle tovar v čo najkratšom termíne pomocou Slovenskej pošty.

Výška poštovného je určená podľa taríf Slovenskej pošty na základe váhy a rozmerov tovaru. Príplatok za dobierku je 0,80 €. 

Pri platbe za tovar prevodom obdrží kupujúci zálohovú faktúru prostredníctvom e-mailu. Splatnosť zálohovej faktúry je 3 dni. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do 4 dní, objednávka bude stornovaná. Faktúra je zasielaná spolu s tovarom. V prípade, že kupujúci úhradu urobil v deň splatnosti, informuje o tom predávajúceho e-mailom, aby nedošlo k stornovaniu objednávky. V prípade neinformovania, následného stornovania objednávky a predaj tovaru inému kupujúcemu si kupujúci vyberie náhradný tovar z ponuky alebo mu budú vrátené peniaze.

Objednávka je považovaná za dodanú na základe uvedeného odberného miesta.

 

Akcie, zľavy a výpredaje


Aktuálne prebiehajúce akcie sú uvedené na banneri na stránke. Zľavy sú poskytované aj na tovar, ktorý má drobné estetické vady, no na funkčnosť to nemá vplyv. Je to pri konkrétnych produktoch uvedené. Výpredajom sa rozumie zníženie ceny posledných kusov tovaru, ktoré sa v ponuke už objavovať nebudú.

Pri objednávke nad 100 kusov je cena kalkulovaná individuálne. Kupujúci má možnosť požiadať o cenovú kalkuláciu e-mailom na info@treskinagalanterka.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0905 100 544.

Naše zľavy a akcie nie sú právne vymáhateľné.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho


Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Musí o tom informovať predávajúceho písomne e-mailom na info@treskinagalanterka.sk alebo prostredníctvom formuláru a uviesť číslo faktúry a dátum kúpy tovaru.

Tovar vrátane originálu dokladu o kúpe (faktúra, doklad z registračnej pokladne) je potrebné zaslať doporučene na adresu: Treskina galanterka, Hlavna 68 08001 Prešov, do 14 dní od odoslania žiadosti o vrátenie tovaru. Odporúčame kupujúcemu tovar zabaliť tak, aby bol chránený proti znehodnoteniu počas prepravy.

Podľa zákona č. 102/2014, §7, ods. 6 c) nie je možné vrátiť tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku. Ide o všetok tovar na internetovom obchode Treskina galanterka.sk označeným ako výrobok na objednávku - okrem kurzov pletenia, háčkovania a šitia.

Podľa zákona č. 102/2014, §7, ods. 6 k) nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. Na internetovom obchode Treskinagalanterka.sk ide o kurzyháčkovania, pletenia a  šitia.

Predávajúci poskytuje možnosť stornovať objednaný kurz pletenia, háčkovania a šitia pre začiatočníkov v lehote najviac 2 týždňov pred termínom začatia kurzu. Storno poplatok je 50 €. Tematické kurzy šitia sú bez možnosti stornovania. Požiadavku na stornovanie zakúpeného kurzu odošlite emailom na info@treskinagalanterka.sk

Kupujúci je povinný tovar vrátiť neznečistený, nepoškodený v stave a hodnote v akom mu bol dodaný. Kupujúci nesie poštovné náklady za vrátenie tovaru v plnej výške.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu cenu tovaru do 14 dní rovnakým spôsobom, ako platbu obdržal. Po dohode s kupujúcim je možné platbu vrátiť aj iným spôsobom.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho


Predávajúci odstupuje od kúpnej zmluvy, ak si kupujúci neprevezme zásielku. V tomto prípade sú náklady spojené s prepravou hradené kupujúcim. Vyhradzujeme si právo na náhradu škody spôsobenú neprevzatím tovaru a tým spojené náklady na prepravu. Zároveň si vyhradzujeme právo ďalšiu zásielku posielať až po prevode platby na účet.

Objednávky nezaplatené do 4 dní od ich doručenia (platí pre platbu prevodom na účet) budú zrušené! Kupujúci môže pre urýchlenie komunikácie zaslať výpis s prevodom (tzv. print-screen obrazovky), prípadne zaslať email na info@treskinagalanterka.sk o tom, že platbu vykonal. Predavajúci tovar zasiela až po pripísaní platby na účet.

 

Reklamácia tovaru a záruka


Na tovar je poskytnutá záruka 24 mesiacov.

V prípade uplatnenia reklamácie je kupujúci povinný predajcu o tom upovedomiť písomne a priložiť originál dokladu o kúpe (faktúru, doklad z registračnej pokladne). Náklady spojené s prepravou tovaru hradí zákazník. Zaväzujeme sa vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej písomného doručenia.

Záruka sa nevzťahuje na: bežné opotrebenie materiálu spôsobené používaním, na nesprávnu manipuláciu a údržbu a na používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa.

 

Alternatívne riešenie sporov


Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@treskinagalanterka.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na webstránke ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Ochrana osobných údajov


Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pre uzatvorenie obchodu a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe – dopravcovi, z dôvodu doručenia tovaru kupujúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
Osobné údaje kupujúceho nebudú použité na marketingové účely bez jeho súhlasu a nebudú poskytnuté na marketingové účely tretej osobe.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ;
likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať

voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov.
Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 1615602. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje prostredníctvom e-mailu info@treskinagalanterka.sk.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu údajov spôsobenú napadnutím servera cudzou osobou, tzv. hackerom.

 

Zásady používania súborov cookie


Cookie je krátky textový súbor, ktorý sa ukladá do internetového prehliadača z navštívených webových stránok. Umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve. Nasledujúca návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a efektívnejšie. Definícia Cookie na Wikipédii. Na našich stránkach používame súbory cookie, aby sme skvalitnili naše služby.

Prezeraním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Aj po udelení tohto súhlasu môže návštevník kedykoľvek používanie cookie súborov zakázať, vrátane cookie tretích strán – zmenou nastavenia webového prehliadača. Viď popis uvedený nižšie.

Súbory cookie, ktoré používame na našich stránkach sú „krátkodobé“ (po vypnutí prehliadača sa automaticky vymažú) a „dlhodobé“ (ostávajú uložené v prehliadači aj po vypnutí počítača). Dlhodobé obsahujú nastavenia používateľa. Slúžia na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne na štatistické alebo reklamné účely.

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami tzv. „cookie tretích strán“ – od Google pre účely sledovania štatistík návštevnosti používame rozšírené štatistiky Google Analytics.

Odmietnutie používania súborov cookie je možné nastaviť vo Vašom internetovom prehliadači. Podľa toho, aký prehliadač používate, pozrite si spôsob nastavenia ukladania súborov cookie:

Pre prehliadač Chrome
Pre prehliadač Firefox
Pre Internet Explorer

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.